CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

 

 

 Đ I Ề U   K I Ệ N :

.   Hỗ trợ đổi size và sản phẩm lỗi .

.  Sản phẩm còn đủ tag mạc, chưa qua sử dụng .

.  Thời gian đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày trên toàn hệ thống .

.  Sản phẩm sale chỉ hỗ trợ đổi size (nếu còn)

            _____________________________________________________________________________________

 

 C O N D I T I O N :

. Support to change size and defective products .

. Product still has tags, unused .

. Time  change products within 7 days throughout the system .

. Sale products only support size change (if that's available)